5. Rättvisa

Teman för detta mötestillfälle är rättvisa och grupparbetsförmågor. Man bekantar sig med teman fiktivt genom världshandelsorganisationens verksamhet, där grupperna skapar egna stater och där staterna får olika positioner i organisationen. Genom denna övning bekantar man sig i arbetsgruppsverksamheten och i valen samt funderar på vad demokratiskt beslutsfattande är, vad rättvisa betyder i livets olika plan och hurdana tankar rättvisa och orättvisa kan väcka i oss.

Scroll to Top
Skip to content